top of page
Packed Luggage

ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਪਛਾਣ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

 • ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ

 • ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕਬੁੱਕ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ

 • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

 • ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ

 • ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ

 • ਪਾਸਪੋਰਟ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ), ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਰਗੇਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ)

 • ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ

 • ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

 • ਐਡਰੈੱਸ ਬੁੱਕ

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ, ਗਹਿਣੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼

 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ

 

ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ/ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ... ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।

ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ?

bottom of page